Disclaimer

Acquire Publishing B.V. (Acquire) wijst je ten aanzien van de website digital.acquire.nl op het volgende:

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Acquire. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Acquire.

De op deze website getoonde informatie wordt door Acquire met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Acquire behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel Acquire alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Acquire niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Acquire sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit, of in enig opzicht verband houdt met, het gebruik van de website.

Terug naar boven